Tjänster

Tjänster

Många försörjningskedjor är inte anpassade till att fungera i den värld vi är på väg in i. De flesta var designade för att hantera en stabil och hög volymproduktion genom att utnyttja lågkostnadsländer, t ex Kina. Utmaningen som ligger framför oss är dels en mer osäker värld, dels en ökad komplexitet. Osäkerheten ökar genom snabba förändringar i handels- och kapitalflöden och ökande betydelse av framväxande marknader. Komplexiteten ökar då vi behöver möta större krav på kundanpassningar av produkterna. Vi kan hjälpa Er att uppnå er fulla affärspotential i en osäker och komplex miljö.

Strategi för Supply Chain

Tillsammans med Er utvecklar och implementerar vi en Supply Chain som ger Er en konkurrensfördel. Vi gör en situationsanalys med fakta och trender inom de olika dimensioner som påverkar Ert företag, från omvärldsfaktorer till Era egna omständigheter. Utifrån detta definierar vi ett vinnande affärsförslag genom analys och brainstorming. Därefter utarbetar vi planer för att anpassa organisationen, processer och styrning för att implementera Er nya Supply Chain.

Taktiska Supply frågeställningar

Taktiska frågeställningar är delmoment i implementationen av en ny strategi, exempelvis:

  • Hur implementerar vi MRPII och når Class A?
  • Vilka delar av vår verksamhet kan vi outsourca och hur genomför vi det?
  • Hur hanterar vi Supply Chain vid företagsfusion eller företagsförvärv?
  • Hur genomför vi centralisering eller decentralisering av vår Supply Chain?
  • Hur transformerar vi vår Supply Chain för att stödja en ny affärsmodell?

För taktiska frågeställningar hjälper vi Er med rådgivning, konceptutveckling, planering och genomförande på ett flexibelt sätt som passar Er situation.

Operativa Supply frågor

Operativa Supply frågor handlar om kontinuerligt förbättringsarbete inom ramen för den existerande Supply Chain, exempelvis:

  • Förbättring av leveransprecisionen
  • Ledtidsreduktion
  • Kapitalrationalisering genom att höja lageromsättningshastigheten
  • Leverantörsutveckling

För operativa frågor hjälper vi Er med rådgivning, planering och genomförande på ett flexibelt sätt som passar Er situation.

Hands-on

Situationer kan uppstå då Ni måste rekrytera eller ersätta en nyckelperson. På kort sikt finns det ingen person på företaget som kan axla ansvaret. Vi kan då gå in som en erfaren operativ chef på ledningsnivå (VD, COO, Supply chef, Inköpschef) under en viss tid. Ni kan få en arbetstopp i företaget då Ni genomför ett förändrings- eller implementationsprojekt inom Supply Chain. Det finns ingen person på företaget som har tid att driva projektet. Vi kan då gå in som projektledare. Under en förändringsprocess ställs nya krav på linjechefers ledarskap. De behöver kompetensstöd för att genomföra förändringen. Vi kan då stödja och hjälpa cheferna i hur man hanterar förändringsarbete och bygger effektiva team.