VD

VD

För Dig som är VD kan vi erbjuda standardpaket för att utveckla Er Supply Chain och kompetensstöd för att leda och driva en förändringsprocess. Naturligtvis går det även bra att skräddarsy en egen lösning också. Dessutom erbjuder vi hjälp om Ni behöver en erfaren operativ chef under viss tid.

Standardpaket för att utveckla en konkurrenskraftig Supply Chain

Er nuvarande Supply Chain lever inte upp till Era kunders krav eller Ni ser att ni inte kommer att kunna möta Era kunders framtida krav. Ni behöver utveckla och implementera en ny Supply Chain som ger Er en konkurrensfördel. Vi erbjuder en metod och ett stöd som innebär att Ni kan göra detta under en period av 12 månader. Konceptet bygger på att Ni bidrar med egna resurser. Orsaken till detta är att Er egen personal har den bästa kunskapen om den nuvarande verksamhet samt att de lär sig metoden för att sedan kunna arbeta vidare själva – ett strategiskt lärande. Fördelen med denna metod är att beslutet om förändring blir förankrat i organisationen genom de insikter personalen får. Dessutom blir konsultkostnaden låg med detta effektiva arbetssätt där varje part bidrar med sin unika kunskap; Er personal med kunskapen om företaget och vi med metod och erfarenhet. Exempel på upplägg av arbetet:

 1. Lärande fas med planering, faktainsamling, situationsanalys, vinna insikter, definiera hot och möjligheter samt generera strategiska alternativ. 50 timmars gemensamma möten under 4 veckor.
 2. Fokuserande fas med definition av kundfokus, framtagande av Vinnande Affärsförslag med 5 huvudprioriteringar samt definition av prestationsgap. 30 timmars gemensamma möten under 2 veckor.
 3. Planerande fas med framtagande av planer för hur organisationen, processerna och styrningen skall anpassas för att implementera det Vinnande Affärsförslaget. 30 timmars gemensamma möten under 2 veckor.
 4. Exekverande fas med framtagande av handlingsplaner för 2-månaders perioder och månadsvis uppföljning av framdriften. 160 timmars gemensamma möten under 10 månader.

När denna period om 12 månader har gått är det dags att ånyo gå igenom den Lärande, Fokuserande och Planerande fasen för att se om förutsättningar och krav har förändrats. Detta arbete bör Ni nu kunna genomföra själva genom det strategiska lärandet Ni har uppnått, liksom den fortsatta exekveringen. Sammantaget en effektiv metod där insatsen är 270 timmar under en 12-månadersperiod för att göra Er Supply Chain till en konkurrensfördel.

Standardpaket kompetensstöd för att leda och driva en förändringsprocess

Under en förändringsprocess ställs nya krav på linjechefers ledarskap. De behöver kompetensstöd för att genomföra förändringen. Vi kan då stödja och hjälpa cheferna i hur man hanterar förändringsarbete. Exempel på upplägg av arbetet:

 1. Förarbete och kartläggning av nuläget (strategi, mål och värderingar) under 2 dagar.
 2. Informationsmöte för alla chefer om programmet för Ledarskap i förändring och instruktioner för individuell förberedelser under ½ dag.
 3. Individuell förberedelse för respektive chef där man kartlägger sina styrkor, svagheter och vägledande principer som chef samt ritar upp sin livslinje.
 4. Arbetsmöten i blandade chefsgrupper med 5-6 personer/grupp, genomförs som workshop under 1 dag:
  1. Översätt styrkor, svagheter och vägledande principer till insikter. Prioritera och skapa handlingsplan för sitt ledarskap i förändring.
  2. Integrera personliga värderingar och ledarskapsfilosofi med enhetens mål och värderingar – ledarskaps credo.
 5. Coachingmöte med respektive chefsgrupp en månad efter steg 4 för att följa upp hur de följer sin handlingsplan under ½ dag.
 6. Utvärderingsmöte med respektive chefsgrupp två månader efter steg 4 för att följa upp handlingsplanen, reflektera över resultatet och starta den andra cykeln (som sedan genomförs på egen hand i organisationen) under 1 dag.

Erfaren operativ chef under viss tid

Situationer kan uppstå då Ni måste rekrytera eller ersätta en nyckelperson. På kort sikt finns det ingen person på företaget som kan axla ansvaret. Vi kan då gå in som en erfaren operativ chef på ledningsnivå (VD, COO, Supply chef, Inköpschef) under en viss tid, antingen på hel- eller deltid