Supply-chef

Supply-chef

För Dig som är Supply-chef kan vi erbjuda standardpaket för att utveckla Er Supply Chain och implementation av MRPII för att nå Class A.

Standardpaket för att utveckla en konkurrenskraftig Supply Chain

Er nuvarande Supply Chain lever inte upp till Era kunders krav eller Ni ser att ni inte kommer att kunna möta Era kunders framtida krav. Ni behöver utveckla och implementera en ny Supply Chain som ger Er en konkurrensfördel. Vi erbjuder en metod och ett stöd som innebär att Ni kan göra detta under en period av 12 månader. Konceptet bygger på att Ni bidrar med egna resurser. Orsaken till detta är att Er egen personal har den bästa kunskapen om den nuvarande verksamhet samt att de lär sig metoden för att sedan kunna arbeta vidare själva – ett strategiskt lärande. Fördelen med denna metod är att beslutet om förändring blir förankrat i organisationen genom de insikter personalen får. Dessutom blir konsultkostnaden låg med detta effektiva arbetssätt där varje part bidrar med sin unika kunskap; Er personal med kunskapen om företaget och vi med metod och erfarenhet. Exempel på upplägg av arbetet:

 1. Lärande fas med planering, faktainsamling, situationsanalys, vinna insikter, definiera hot och möjligheter samt generera strategiska alternativ. 50 timmars gemensamma möten under 4 veckor.
 2. Fokuserande fas med definition av kundfokus, framtagande av Vinnande Affärsförslag med 5 huvudprioriteringar samt definition av prestationsgap. 30 timmars gemensamma möten under 2 veckor.
 3. Planerande fas med framtagande av planer för hur organisationen, processerna och styrningen skall anpassas för att implementera det Vinnande Affärsförslaget. 30 timmars gemensamma möten under 2 veckor.
 4. Exekverande fas med framtagande av handlingsplaner för 2-månaders perioder och månadsvis uppföljning av framdriften. 160 timmars gemensamma möten under 10 månader.

När denna period om 12 månader har gått är det dags att ånyo gå igenom den Lärande, Fokuserande och Planerande fasen för att se om förutsättningar och krav har förändrats. Detta arbete bör Ni nu kunna genomföra själva genom det strategiska lärandet Ni har uppnått, liksom den fortsatta exekveringen.

Sammantaget en effektiv metod där insatsen är 270 timmar under en 12-månadersperiod för att göra Er Supply Chain till en konkurrensfördel.

Standardpaket för att implementera MRPII

En implementation av MRPII tar mellan 9-15 månader beroende på omfattningen och storleken av företaget och innehåller följande steg:

 1. Granskning och bedömning nummer 1, tidsåtgång upp till 1 månad.
 2. Förberedande utbildning av nyckelpersoner, tidsåtgång 1 månad.
 3. Visionsdokument, tidsåtgång upp till ½ månad
 4. Business Case, projektorganisation och resultatmål, tidsåtgång 1, 5 månader.
 5. Inledande utbildning, under 4,5 månader, parallellt med steg 6-8.
 6. Framtagande av processer och förbättringar, tidsåtgång 3 månader.
 7. IT system, tidsåtgång 2 månader.
 8. Pilot och utrullning, tidsåtgång 2 månader
 9. Mätning och uppföljning av resultat, tidsåtgång 3 månader
 10. Granskning och bedömning nummer 2, tidsåtgång upp till 1 månad

Konsultstöd på halvtid under steg 1-4, därefter 3 dagar/månad, d v s totalt ca 75 dagar.